Окружење

Право енергетике у Републици Србији, у пракси постоји од настанка првих електрана и првих бушотина на територији Републике Србије.

Ова област права у праву Републике Србије своју целовитију предметну посебност добија са првим Законом о енергетици Републике Србије из 2004. године и од тада се развија кроз нормативне активности и правну праксу.

С обзиром на чињеницу да је теоријска мисао права енергетике у Србији још у зачетку, а нормативна активност динамична и правна пракса активна, створили су се услови да се организује Удружење за право енергетике Србије, као струковно удружење, пре свега правника, а онда и представника повезаних струка из области енергетике, који као придружени чланови подржавају активности овог удружења.

Оснивачка седница Удружења за право енергетике Србије (УПЕС) одржана је 12. јуна 2018. године. Удружење је регистровано код Агенције за привредне регистре 22. јуна 2018. године. УПЕС је у статусу члана Европске федерације удружења за право енергетике (ЕФЕЛА www.efela.eu).

Циљеви удружења

  • промовисање права енергетике и права у области енергетике и омогућавање бољег разумевања правних питања која се односе на енергетски сектор
  • повезивање експерата у области права енергетике
  • стицање нових знања из права енергетике и права у енергетици
  • размена искустава у обављању енергетских делатности и уговарања инвестиционих пројеката, заштите од свих врста ризика и свих других области са којима се сусрећу правници, инжењери и економисти у енергетици – су практични циљеви оснивања Удружења
  • обезбеђивање (на националном, регионалном и европском нивоу) форума за дискусије о темама везаним за право енергетике и упоредно право у енергетском сектору, ради унапређења правног оквира и праксе примене прописа из области енергетике

Начин остваривања циљева

  • образовањем и професионалним развојем чланова у области права енергетике Републике Србије, (издавање билтена, приручника и публикација, организовање обуке и тренинга, семинара и радионица)
  • стварањем мреже појединаца и удружења који за предмет имају право енергетике
  • повезивањем са другим удружењима која се баве областима из предмета рада удружења
  • обавештавањем о националним и упоредним студијама, чланцима и другим научним и стручним радовима из области права енергетике и у вези са правом енергетике
  • постављањем вести везаних за догађаје у области права енергетике и права у области енергетике на интернет страницу Удружења за право енергетике